Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Bipolar 2 eller Kreativ-Depressiv lidelse

       

Manisk Depressiv sinnslidelse kalles nå bipolar lidelse 1. Mange personer har en tilstand som er kjennetegnet med stemningssvingninger som minner om denne lidelse men stemningssvingningene er mindre uttalt. De kan oppleve mange depresjoner, men de oppstemte fasene er ikke så kraftige eller så langvarige som ved mani. De oppstemte fasene er kjennetegnet med stor energi, arbeidslyst og kreativitet. Denne lidelsen kalles Bipolar lidelse 2, en bedre betegnelse er kanskje Kreativ-Depressiv lidelse?

Diagnosen Bipolar 2 brukes ved tilstander som er kjennetegnet av følgende:

1. Det har vært en eller flere alvorlige depressive perioder

2.Det er eller har vært minst en hypoman periode.

3 Det har aldri forekommet en manisk episode ( eller blandingsformer mellom alvorlig depresjon og mani).

En HYPOMAN periode er kjennetegnet av

1. Oppblåst selvfølelse eller grandiositet.

2.Nedsatt søvnbehov ( føle seg uthvilt etter 3 timers søvn).

3. Økt taletrang/ mer "snakkesalig" enn vanlig.

4. Tankeflykt eller en subjektiv opplevelse av at tankene raser.

5. Økt distraherbarhet.

6. Økt tendens til målrettede aktiviteter eller psykomotorisk agitasjon.

7. Glede av deltagelse i aktiviteter som har høy risiko for uheldige konsekvenser. ( endring av kjøpetrang/ sexuelle indiskresjoner eller uheldige forretnings investeringer.

I tillegg er endringen observerbar av andre uten at en kan konkludere med at episoden medførere uttalte vansker i sosial fungering eller det er behov for sykehusinnleggelse pga. intensiteten.

For å fylle kriteriene for Bipolar 2 må en ha minst 3 av disse symptomene i løpet av den hypomane perioden.

Det virker som om mange personer kan oppleve disse oppstemte periodene som de beste periodene i livet. Summen av arbeidslyst, energifølelse, nedsatt søvnbehov og kreativitet resulterer ofte i gode og intense arbeidsperioder. Ugjorte ting blir unnagjort i en fei, aktiviterer som ofte utsettes blir iverksatt. Språkforståelse kan oppleves som bedre og iderikdommen kan resultere i gode og kreative arbeidsperioder. Det er mange bilder som er malt og gode bøker skrevet i hypomane faser. Kunstnere, forfattere , entreprenører kan ha denne lidelsen og fungere glimrende, problemene oppleves oftest kun når disse periodene erstattes av depressive perioder.

Hos mange personer med denne lidelsen kan de kreative periodene bli sjeldnere i 40-50 års alderen. Mange søker først lege i denne alder og det opplyses om gjentatte invalidiserende depresjoner. Lidelsen blir derfor ikke diagnostisert som Bipolar 2 men som residiverende depresjoner.

BEHANDLING

De hypomane periodene krever sjelden behandling, få søker lege i slike faser. Depresjonene er imidlertid plagsomme og det søkes derfor om behandling pga. depresjon. Det er i dag fortsatt uklarhet blant fagfolk hvordan denne lidelsen skal behandles. Den mest vanlige behandlingen er antidepressiva-behandling mot depresjonene. Dette synes å være uhensiktsmessig. I dag synes det å være enighet om at tilstanden skal behandles med stemningsstabiliserende behandling. De mest brukte legemidlene i denne gruppen er Lithium, valproat og lamothrigin. De to siste medikamentene er medikamenter som brukes mot epilepsi, men disse har vist god effekt på tilstanden. Uenigheten blant fagfolk er om stemningsstabiliserende medikamenter skal brukes som eneste behandling eller om en samtidig skal bruke antidepressiva mot depresjonene. Dersom depresjonene er dype velger mange å kombinere stemningsstabiliserende medikamenter med antidepressiva. Antidepressiva som eneste behandling er sannsynligvis ugunstig, da dette kan resultere i utvikling av maniutvikling eller hyppigere stemningssvingninger i årene fremover. Disse forhold må pasientene ta opp med egen lege eller spesialist.