Hjem Linker
Angst Bipolar lidelse Depresjon Psykose Utbrenthet


Bekymringsangst eller Generalisert Angstlidelse

       

Generalisert angstlidelse (GAD) er en vanlig angstlidelse og økt bekymringstendens er et typisk symptom.

Generalisert angstlidelse (GAD) har økt bekymringstendens som typisk symptom. Vi regner med at det er ca. 5 % livstidsrisiko for å få denne angstlidelsen. I tillegg til bekymringstendens forekommer oftest søvnforstyrrelser, muskelspenninger, økt irritabilitet, rastløshet og konsentrasjonsproblemer. Det er vanlig at pasientene plages av å bli fort slitne.

Bekymringstendensen er oftes sentrert omkring egen familie og egen og familiemedlemmenes helsetilstand.(frykt for alvorlig skade, sykdom eller ulykke) Bekymringen kan også være knyttet til økonomi, arbeidsplass, uro over å ikke strekke til på jobben eller å ikke oppfylle forpliktelser eller avtaler. Stadige grublerier, om en har sagt noe som kan medføre misforståelser, medfører ubehag etter sosiale sammenkomster.

Mange kan plages i mange år med denne lidelsen uten å få hjelp fordi tilstanden blir misoppfattet som en uforklarlig personlighetsendring. (" Han/Hun er blitt så engstelig og redd for alt de siste årene")Denne angstlidelsen opptrer ofte samtidig med en depresjon.

BEHANDLING

Kombinasjonen av psykologisk behandling og medikamentell behandling har vist best resultat. Den psykologiske behandlingen må ta utgangspunkt i og forsøke å endre de automatiske negative tankene. Disse tankene resulterer i følelsesmessige endringer og i neste omgang adferdsendring. (Et eksempel kan være mannen som har sluttet i sangkoret fordi han etter øvelsene grublet i flere dager på hva han hadde sagt i pausen. Disse tankene medførte oppgitthet, tristhet og i neste omgang at han unnlot å øve.)

Den medikamentelle behandling har tidligere vært mangelfull. Det har blitt brukt avhengighetsskapende medikamenter som har lettet endel på plagene. Nyere undersøkelser med midler mot depresjon har vist lovende resultater. I Norge er medikamentene Efexor og Seroxat godkjent til bruk mot Generalisert angstlidelse.(GAD)